Contacti amb nosaltres trucant al:
93 638 18 04
Manteniments industrials Manteniments enllumenat Manteniments correctius i preventius Manteniments elèctrics i contra incendis Manteniments instal·lacions tèrmiques
Manteniments industrials.
Manteniments enllumenat.
Manteniments correctius i preventius.
Manteniments elèctrics i contra incendis.
Manteniments instal·lacions tèrmiques.

Manteniment d’instal·lacionsL'obligatorietat del manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió a la Comunitat Autònoma de Catalunya està descrita al Decret 363/2004 del Departament de Treball i Indústria, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.4205-26.8.2004.

Els manteniments més usuals d'aquest tipus d'instal·lacions són els serveis comuns d'edificis (il·luminació d'escala, instal·lació elèctrica d'ascensors…), instal·lacions elèctriques de garatges i indústries.

En funció de la classificació del seu tipus d'instal·lació la legislació actual l’obliga a unes inspeccions periòdiques que ha d’efectuar una entitat d'inspecció i control concessionària de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i a unes inspeccions periòdiques que ha de contractar a una empresa instal·ladora degudament inscrita, la qual li ha de subministrar un llibre de manteniment de la instal·lació.

EUROELECTRA, empresa inscrita al registre d'empreses instal·ladores de baixa tensió i amb categoria especialista (EIBTE), li pot elaborar un pla de manteniment que compleixi amb la llei vigent. Amb el llibre de manteniment que nosaltres li lliurarem, vostè pot acreditar davant del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya que la seva instal·lació elèctrica compleix amb la legislació actual pel que fa al manteniment.

Manteniment sistemes automàtics i manuals de detecció i alarma d'incendis


En el cas que el seu local, edifici o indústria hagi de tenir un contracte vigent de manteniment amb una empresa instal·ladora/de manteniment inscrita al RECI.

EUROELECTRA S.L., empresa inscrita al registre RECI, li pot oferir el servei d’instal·lació i el manteniment d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis en els següents camps d'actuació.

Manteniment d’instal·lacions

Sistemes automàtics de detecció.


Manteniment d’instal·lacions

Sistemes manuals d'alarma.


Manteniment d’instal·lacions

Sistemes de comunicació d'alarma.


Manteniment d’instal·lacions

Sistemes d’abastament d'aigua.


Manteniment d’instal·lacions

Sistemes hidrants exteriors.


Manteniment d’instal·lacions

Sistemes de boques d'incendis (BIE).


Manteniment d’instal·lacions

Sistemes de columna seca.


Manteniment d’instal·lacions

Sistemes d’extinció per ruixadors.


Manteniment d’instal·lacions

Sistemes d’extinció per aigua polvoritzada.


Manteniment d’instal·lacions

Sistemes d’extinció per escuma física.


Manteniment d’instal·lacions

Sistemes d’extinció per pols.


Manteniment d’instal·lacions

Sistemes d’extinció per agents gasosos.El nostre pla de manteniment per a sistemes automàtics i manuals de detecció i alarma d'incendis es regeix per la normativa vigent que s'enumera a continuació:

» REIAL DECRET 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, modificat per l'ordre de 16 d'abril de 1998.
» REIAL DECRET 2177/1996, de 4 d'octubre de 1996, pel qual s'aprova la norma bàsica d'edificació NBE-CPI/96, derogat pel RD 314/2006.
» REIAL DECRET 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials.
» REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic d'edificació.

Manteniment instal·lacions tèrmiques (equips de climatització)


Segons el RITE 07 les instal·lacions tèrmiques necessiten un manteniment preventiu amb l'objectiu d'assegurar-ne el funcionament al llarg de la seva vida útil, i amb la finalitat que l'equip treballi amb la màxima eficiència energètica, amb la qual cosa se’n garanteix la seguretat, la durabilitat i la protecció del medi ambient.

Els nostres plans de manteniment per a equips de climatització es regeixen pel Decret 1027/2007, és a dir, pel RITE 07, on s'especifica el programa de manteniment mínim preventiu obligatori per a aquest tipus d'instal·lacions, així com també per les guies tècniques publicades per l'IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia).

Els plans de manteniment preventius que podem oferir van en funció del tipus de màquines instal·lades a la seva propietat. Disposem de manteniments preventius per als següents tipus de màquines:

Manteniment d’instal·lacions Conductes per a aire, elements de difusió i accessoris.
Manteniment d’instal·lacions Equips autònoms de condicionament d'aire (split).
Manteniment d’instal·lacions Sistemes autònoms de cabal refrigerant variable (VRV/VRF).
Manteniment d’instal·lacions Unitats de ventilació i extracció.

Manteniment instal·lacions energia solar tèrmica


El nostre pla de manteniment per a instal·lacions d'energia solar tèrmica es regeix pel Codi tècnic de l'edificació HE-4 (RD 1371/2007, de 19 d'octubre - BOE 23/10/1997).

Les operacions necessàries durant la vida de la instal·lació per assegurar-ne el funcionament, augmentar-ne la fiabilitat i prolongar-ne la durada es defineixen amb dos esglaons complementaris d'actuació:

a) pla de vigilànciaManteniment d’instal·lacions Captadors.
Manteniment d’instal·lacions Circuit primari.
Manteniment d’instal·lacions Circuit secundari.

b) pla de manteniment preventiuManteniment d’instal·lacions Sistema de de captació.
Manteniment d’instal·lacions Sistema d'acumulació.
Manteniment d’instal·lacions Sistema d'intercanvi.
Manteniment d’instal·lacions Circuit hidràulic
Manteniment d’instal·lacions Sistema elèctric i de control
Manteniment d’instal·lacions Sistema d'energia auxiliar

Contacti amb nosaltres: 93 638 18 04
Contacte
Euroelectra
C/ Vilà i Vilà, 6 . 08850 . Gavà

Tel. 93 638 18 04
Fax 93 638 18 44

info@euroelectra.com

Vol que li truquem?


En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD 15/1999) li informem que les dades utilitzades en aquest formulari seran tractats de forma restringida i privada, únicament amb la finalitat de contactar i facilitar la informació necessària a l'empresa i persona interessada.
Compartir

Serveis

Electricitat
Instal·lacions de Gas
Instal·lacions tèrmiques i lampisteria
Contraincendis
Energies renovables
Telecomunicacions
Projectes i legalitzacions
Manteniments
-----------------------------
Política de calidad
Avís legal
Mapa web
Powered by Asnet Marketing
Directorio de Instalaciones eléctricas